اکستروژن

روزنرانی /

اکسترود (Extrude) کردن .فرایندی که طی آن مواد اولیه تحت تاثیر فشار ، بصورت طولی از داخل قالب عبور کرده و سطح مقطع آن کاهش یافته و به شکل قالب در می آید.
اکستروژن تولید پروفیل با سطح مقطع پیچیده را امکان پذیر میکند.
این قطعات بصورت طولی پیوسته و در طول زیاد تولید و بصورت قطعات طولی عرضه میگردد.
فلزات، پلیمرها، سرامیک‌ها و مواد غذایی و … مواد هستند که  اکستروژن روی آن‌ها انجام می‌شود.

Extrusion

Posted on