گرابر

هیدروفرز / GRABBER

دستگاه حفاری دیوار. این دستگاه در ساخت دیوار دیافراگمی مورد استفاده قرار می گیرد.

گرابر

Posted on