بتن ترمی

بتن ریزی در زیر آب بوسیله لوله ترمی

Posted on