گالوانیزه

آهن سفید

آهن و یا فولاد  که سطح آن توسط فلزی دیگر که عموما روی است به روش گالوانیزاسیون ، پوشانده شده تا از خوردگی و زنگ زدگی فلز جلوگیری شود.

 

Posted on