خمکاری میلگرد

به تغییر شکل دادن میلگرد بدون آن که شکسته یا از مقاومت آن کم شود. خمکاری میلگرد از نیروی وارده به یک نقطه انجام میشود، در این حالت قسمت درونی میلگرد درگیر نیروی فشاری و قسمت بیرونی آن درگیر نیروی کششی می شود. تمامی عملیات انجام شده خمکاری میلگرد باید طبق آیین نامه ها وضوابط باشد.

از متداول ترین اشکال میلگرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

میلگرد سیتکا ، میلگرد خاموت ، میلگرد خرک ، میلگرد رکابی ، میلگرد اودکا ، میلگرد سنجاقی

روش های خمکاری

  • میز کمکی یا میز خمکاری میلگرد
    روش خمکاری دستی میلگرد می باشد بوسیله  از صفحه خمکاری میلگرد و آچار خمکاری میلگرد (F)
  • دستگاه خمکاری میلگرد برقی
  • دستگاه خم کن هیدرولیکی
Posted on