دمای آسایش

آسایش دمایی / بازه آسایش حرارتی

به تعریف استاندارد شماره 55 اشرای ، حالت ذهنی است که احساس رضایت از شرایط دمایی محیط را بیان می‌کند. در این شرایط فرد برای تغییر شرایط دمایی محیط هیج اقدام رفتاری را انجام نمی دهد.

Posted on