بلوغ بتن

بلوغ بتن شاخصی است که پیشرفت مقاومت بتن را نشان می دهد. مقدار این شاخص با دمای بتن و مدت زمان آماده سازی آن رابطه مستقیم دارد.

به عنوان مثال در صورتی که دو طرح اختلاط بتن متفاوت داشته باشیم که یکی در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ روز و دیگری در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد به مدت ۵ روز پخت شوند، دارای شاخص بلوغ یکسان و در نتیجه مقاومت بتن برابر هستند. بدیهی است هرچه دمای بتن بیشتر باشد برای رسیدن به یک مقاومت خاص، زمان کمتری مورد نیاز است. زیرا دمای بالاتر روند هیدراتاسیون که همان واکنش بین سیمان و آب است را تسریع می کند.
داده های دمایی بتن با استفاده از سنسور بلوغ بتن اندازه گیری و  را جمع آوری می گردد.
این حسگرها (سنسور) به صورت بی سیم در بتن تعبیه می شوند

Posted on