مهندسی ارزش

Value Engineering

بررسی و تحلیل تمام فعالیت‌های یک پروژه قبل از اجرا ، (از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری)
به  عنوان یکی از کارآمدترین و مهم‌ترین روش‌های اقتصادی است.
با هدف پایین آوردن مدت زمان اجرا  بدون افزودن بر هزینه‌ها و با حفظ قابلیت  و کیفیت مورد نظر

Posted on