رضایت نامه پخی

اگر در گذشته ملک مجاور پخ 45 درجه را اجرا کرده باشد برای پیشروی طولی ساختمان بدون اجرای پخ ، باید از آن ملک رضایت نامه محضری دریافت و به شهرداری ارائه دهند.

متن پیشفرض رضایت نامه
اینجانب / اینجانبان ………………………..مالک پلاکهای ثبتی شماره ……………… قطعات ……………. تفکیکی واقع در : تهران ………………………… بدینوسیله رضایت خود را درمورد پیشروی طولی بدون پخی ملک همسایه شرقی / غربی خود به مالکیت خانم / آقای …………………. به پلاک های ثبتی شماره ……..و ………..فرعی از ………..اصلی قطعات ………… تفکیکی اعلام میداریم وهیچگونه اعتراض وشکایتی نداریم وحق هرگونه ادعائی رادراین زمینه از خود سلب و ساقط مینماییم متعهد میگردیم موضوع این سند رابه مالکین بعدی اطلاع دهیم.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ …………..ریال وصول وقبض حق التحریر شماره صادر وتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های …………….-………….- تنظیم گردید .

به تاریخ محل امضاء

Posted on