لیتیم بروماید

لیتیم برماید

یک نوع ماده جاذب در سیستم تبرید جذبی

Posted on