عوارض نوسازی و عمران شهری

یکی از ردیف های درآمدی که قانون برای شهرداری ها منظور داشته وصول عوارض نوسازی و عمران شهری است.
عوارض نوسازی و عمران شهری برای تمام اراضی و ساختمان‌ها که در محدوده قانونی شهر هستند طبق مقررات تعیین خواهد شد. این عوارض ابتدای فروردین هر سال اعلام می‌شود و مالکان تا پایان همان سال فرصت پرداخت آن را دارند. اگر در زمان تعیین شده این عوارض پرداخت شود ۱۰ درصد تخفیف خوش حسابی به مالک تعلیق می‌گیرد، اما اگر در فرصت یک ساله پرداخت انجام نشود، طبق قانون باید نه درصد جریمه دیرکرد پرداخت شود.

فرمول محاسبه عوارض نوسازی شهرداری

۱.۵% (یک و نیم درصد) × ارزش ملک = عوارض نوسازی
ارزش زمین + ارزش ساختمان = ارزش ملک
قیمت منطقه ‌ای × مساحت زمین = ارزش زمین
(قیمت بنا + ۳۰ درصد ارزش معبر) × مساحت مشمول ساختمان = ارزش ساختمان

در ارزش زمین  محل وقوع ملک در دفترچه منطقه‌ای (دفترچه ارزش معاملاتی) ، مساحت زمین و پهنه ملک ، مساحت جبهه و پشت جبهه (تا سال ۱۳۹۱ شمسی) موثر است.
و در ارزش ساختمان مشخصات ساختمان (مساحت مشمول، کد بنا، تعداد طبقات، کاربرد و…) و سال ساخت بنا موثر است.

Posted on