نعل درگاه

تیر سردر / تیر نعل / لینتل / lintel

نَعلِ دَرگاهی به قطعه چوب یا تیرک فلزی یا بتنی  گفته می‌شود که در قسمت فوقانی درب و  پنجره گذاشته می‌شود.وظیفه نعل درگاه تحمل وزن مصالح و انتقال بارهای ثقلی قسمت بالای بازشو به دیوارهای طرفین بازشو می باشد.عدم وجود نعل درگاهی باعث تخریب دیوار خواهد شد.

نعل درگاه

Posted on