چیلر جذبی دایرکت فایر

چیلر  جذبی شعله مستقیم / Direct fired

که در آن انرژی لازم برای به حرکت درآوردن سیکل کاری دستگاه توسط یک مشعل و شعله مستقیم آتش تامین می شود.

Posted on