گرمای نهان ذوب

گرمای جذب شده توسط یک جامد در هنگام مایع شدن در نقطه ذوب را گرمای نهان ذوب این تغیر گرما گیر است

 

Posted on