سوخت فسیلی

ماده که در اعماق زمین از بقایای حیوانات  گیاهان در طی هزاران سال تشکیل میشود. بشر انرا استخراج کرده و بنوان منبع انرژی مورد استفاد قرار میدهد
نفت ذغال سنگ گاز

Posted on