آمونیاک

ترکیبی از نیتروژن و هیدروژن است با فرمول شیمیایی NH3، آمونیاک یک گاز بی‌رنگ با بوی تند

Posted on