سیلیکاژل

مده ای جامد جاذب رطوبت
در سیستم تبرید جذبی هم کاربرد دارد

Posted on