چیلر توربوکر

چیلر سانتریفیوژ  توربوکور (Turbocor)

چیلر گریز از مرکز
از کمپرسورهای  مجهز به یاتاقان های (بلبرینگ) مغناطیسی بدون تماس مکانیکی یا  اصطکاک است

شفت دورانی موتور الکتریکی و ایمپلر (پروانه) کمپرسور در حین دوران توسط میدان مغناطیسی به صورت معلق در هوا نگهداری می شود و در نتیجه هیچ تماسی با نشیمنگاه خود (یاتاقان) نخواهد داشت.

Posted on