علمک یونیکا

علم یونیکا (فتح ع و ل )

از انواع سر دوش حمام که قابل تنظیم در ارتفاع مناسب و دلخواه  می باشد.
سر دوش تلفنی بر روی علمک یونیکا قرار میگیرد.

Posted on