مایکروویو توکار

دستگاه مایکروویو که بصورت تو کار در میان کابینت آشپزخانه نصب می شود.

Posted on