هود

مکنده هوا. وسیله ای برای مکش هوا آلوده و انتقال آن به بیرون

Posted on