فولاد

پولاد / Steel

آلیاژی از آهن  که بین ۰٫۰۰۲ تا ۲٫۱ درصد وزن آن کربن است.
خواص فولاد با تغییر دادن درصد کربن ، عناصر  و عملیات حرارتی قابل کنترل است.

Posted on