بتن هوا دهی شده

بتن گازی / بتن هوادار /

  aerated concrete /Gas Concrete

بتن که بیش از ۲۰ درصد آنرا هوا تشکیل داده است. بتن هوادار ، که هوا بصورت عمدی در بتن بکار گرفته میشود و یکی از عناصر بتن محسوب می گردد تا بتن را سبک و متخلخل  نموده و  قابلیت های دیگری  را در آن بوجود می آورد.
نوعی بتن اسفنجی محسوب میگردد.

بتن NAAC و بتن AAC و بتن کفی از انواع بتن هوا دهی شده است.

Posted on