ضریب عملکرد COP

سی او پی / COP

ضریب عملکرد.  مخفف Coefficient Of Performance است که بیانگر راندمان دستگاه های سرمایشی و گرمایشی است

شاخص COP

Posted on