آخوره بستن

گودی که در توده خاک یا مصالح  برای ساختن ملات ایجاد میکنند تا در ان آب بریزند .

آخوره بستن

Posted on