بتن معمولی

بتن که دانسيته آن بین ۲۲۰۰ تا ۲۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

Posted on