متر مکعب

واحد حجمی مقدار ی از یک ماده در ظرفی  به اندازه یک متر مکعب جا گیرد.
برابر با 1000 لیتر است

Posted on