بتن سبک غیر سازه ای

بتن سبک که به عنوان جدا کننده در دیوار و عایق های صوتی در سقف و کف مورد استفاده قرار می گیرد.
دارای جرم مخصوص کمتر از ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب با مقاومت فشاری 7 مگا پاسكال می باشند.

Posted on