بتن سبک سازه ای

بتن سازه ای که با مصالح سبک تولید میشود.
بتن سبک دارای جرم مخصوصی بین 1400 تا 1900 کیلوگرم بر مترمکعب بوده و حداقل مقاومت فشاری تعریف شده برای آن ها 17 مگاپاسکال می باشد.

Posted on