شاخص SEER

اس ایی ایی آر
شاخص محاسبه راندمان انرژی برای دستگاه های خنک کننده است
همانند شاخص  EER اندازه گیری می شود ولی با این تفاوت که دمای داخل ساختمان ثابت در نظر گرفته شده و دمای هوا در خارج از ساختمان بین ۱۵ تا ۳۷ درجه سانتی گراد (برای کل فصل) در نظر گرفته می شود.

شاخص SEER

Posted on