سرداب

مکانی در زیر سطح زمین که حرارت آن کمتر از سطح زمین است
در گذشته برای نگه داری مواد غذایی و زندگی در فصل گرما ساخته می شده است.
سرداب  با هوای بادگیر از بالا و هوای قنات از زیر زمین خنک می گردد.

Posted on