بتن سلولی

بتن سی ال سی / بتن CLC / بتن اسفنحی سبک

مخفف Cellular Lightweight Concrete

بتن هوادهی شده ، بتن سلولی می باشد که دارای منافذ و یا اصطلاحا سلول های باز می باشد.

فوم بتن با چگالی پایین . دارای چگالی 300 تا 600 کیلوگرم بر متر مکعب است.

در رده بتن اسفنجی و  بتن متخلخل هستند.

از بتن سی ال سی برای ساخت بلوک دیواری clc استفاده میشود.

Posted on