آزمایش مصالح

مجموعه آزمایش هایی فیزیکی و یا شیمیائی که برای تعیین اندازه کیفیت و مقاومت مواد و مصالح مصرفی در ساختمان ، راه سازی  پل  سازی ، سازه های دریایی.
اساس محاسبات و طراحی اعضای سازه ای مستقیماً به شناخت مصالح ارتباط دارد. شناخت خصوصیات مصالح وقتی مقدور می گردد که روی آنها آزمایش مورد نیاز صورت گیرد.
این آزمایشات بر روی انواع مصالح اعم از آزمایش آجر، آزمایش گچ ، آزمایش آهک ، آزمایش موزائیک ، آزمایش سنگدانه ، آزمایش سیمان ، آزمایش بتن ، آزمایش سنگ ، آزمایش آب ، آزمایش میلگرد ، آزمایش فولاد و …. بصورت آزمایشگاهی و کارگاهی ، بوسیله تجهیزات مخصوص آزمایشگاهی و براساس استاندارد های تعیین شده و توسط آزمایشگاه های مجاز انجام میگردد.

 

Posted on