بلوک بتنی سبک

به بلوک هایی که با یک از انواع بتن هوا دهی شده و یا با بتن سبک دانه تولید می گردد.

بلوک AAC ، بلوک NAAC ، بلوک فوم بتن ، بلوک لیکا برخی از انواع بلوک بتنی سبک می باشد.

Posted on