تن تبرید

Refrigeration Ton

TB واحد اندازه گیری ظرفیت سرمایشی  است که برای بیان ظرفیت دستگاه های برودتی مثل چیلر استفاده می شود
که یک تن تبرید برابر است با مقدار گرمایی که یک سیستم تهویه یا دستگاه سرمایشی در طول ۲۴ ساعت از یک تن یخ (۲۰۰۰ پوند lbs) می گیرد تا آن را ذوب کند.
گرمای مورد نیاز برای ذوب یک پوند یخ و تبدیل آن به آب مایع در دمای ۳۲ درجه فارنهایت (صفر درجه سانتی گراد) برابر ۱۴۴ Btu است.

فرمول محاسبه تن تبرید

یک تن تبرید = ۱۴۴×۲۰۰۰/۲۴ = ۱۲۰۰۰ Btu/hr

One Refrigeration Ton =

(2000 lbs * 144 Btu/lbs) / 24 hr = 12000 Btu/hr

 

 

Posted on