ضریب عملکرد SCOP

اس سی او پی

گاهی به جای استفاده از COP از SCOP استفاده می شود که حرف S بیانگر ضریب عملکرد فصلی (Seasonal) است که COP در طول یک فصل کامل اندازه گیری می شود تا نتایج دقیق تری استخراج شود.

Posted on