طبقات مجاز

تعداد طبقات که اجازه ساخت آن طی پروانه تخریب و نوسازی بر روی زمین داده می شود.
تعدادطبقه مجاز توسط شهرداری و براساس طرح تفصیلی و ضوابط شهر سازی نعیین میگردد.
مواردی همچون شهر ، منطقه شهرداری ،  کاربری زمین ، پهنه بندی ، مساحت زمین ،  و عرض گذر در تعداد طبقات مجاز موثر است.

Posted on