بلوک پرلکس

از انواع بلوک بتنی ساخته شده از  فوم بتن

پرلکس PERELEX  از جمله نام های تجاری تولید بلوک از فوم بتن است.

Posted on