بافت فرسوده

بلوک شهری كه بيش از 50 درصد آن ناپايدار و عرض معابر آن كمتر از 6 متر و املاك آن عرصه‌اي كمتر از 200 متر داشته باشد، آن قسمت از شهر بافت فرسوده است.

شاخص‌هاي شناسايي بافت‌هاي فرسوده

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سومين جلسه در تاريخ 11/2/85 براساس مصوبه مورخ 16/3/84 خود 3 شاخص‌ زير را جهت شناسايي بافت‌هاي فرسوده در اين مرحله مورد تصويب قرار داد :
شاخص 1؛ ريز دانگي: بلوك‌هايي كه بيش از 50% پلاك‌هاي آنها مساحت كمتر از 200 متر مربع دارند.
شاخص 2؛ ناپايداري: بلوك‌هايي كه بيش از 50% بناهاي آن ناپايدار و فاقد سيستم سازه است.
شاخص 3؛ نفوذناپذيري: بلوك‌هايي كه بيش از 50% معابر آن عرض كمتر از 6 متر دارند.

در حال حاضر شورای شهر جهت توسعه ساخت و ساز در بافت فرسوده برخی موارد تشویقی از جمله : طبقات تشویقی بر حسب ضوابط تجمیع ، معافیت از پرداخت عوارض و وام بافت فرسوده برای مالکین این املاک لحاظ می نماید.

تقسیم بندی بافت‌های فرسوده

  • بافت‌های دارای میراث فرهنگی
  • بافت‌های شهری (فاقد میراث فرهنگی)
  • بافت‌های حاشیه‌ای (سکونت گاه‌های غیررسمی)

تفاوت بافت ناپایدار و بافت فرسوده

بافت ناپایدار دارای یکی از سه شاخص ریزدانگی ، نفوذناپذیری و ناپایداری است و این در حالی است که بافت فرسوده هر سه این شاخص‌ ها را توامان دارد

Posted on