مصالح پای کار

مصالح پای کار ، مصالحی است که هنوز در اجرا مصرف نشده و در محل اجرا  یا انبار  برای اجرا تهیه شده و موجود است .

Posted on