بلوک بتنی

بلوک سیمانی

بلوک ساخته شده از  یکی از انواع بتن

Posted on