سیمان کاری

سیمانکاری ، عملیات پوشش سطوح با ملات سیمان یا ملات ماسه سیمان و یا سیمان تگری

Posted on