ظرفیت واقعی

عملکرد دستگاه که در شرایط واقعی کار کرده و معمولا از ظرفیت اسمس کمتر است

Posted on