پیشروی بنا

افزایش طولی بنا روی سطح زمین پیشروی بنا گفته می شود.

بر اساس طرح جامع شهر تهران و قوانین شهرداری :

سطح اشغال زمين در زيرپهنه هاي سکونت ، حداکثر تا 60 درصد تعيين مي گردد. در قطعاتي که طول آنها مساوي و يا بيش از 25 متر و يا مساحت آنها مساوي يا بالاتر از 180 مترمربع باشد، سطح اشغال تا حداکثر 2 متر پيشروي طولي، علاوه بر سطوح اشغال موضوع ، مجاز خواهد بود.
در خصوص ساير قطعات و سایر پهنه ها ، ميزان پيشروي طولي براساس بافت محل ، مساحت قطعات واقع درطرفين گذر ، وضعيت بنا وپيشروي مجاورين و با تاكيد بر جلوگيري از آشفتگي نماي شهري و با رعايت سطح اشغال مجاز ، در کميسيون ماده 5 شهر تهران منطقه اتخاذ تصميم میگردد.

البته از لحاظ عرف ، هم تراز بودن بنا هم ، با ساختمان های مجاور بعنوان یک قاعده کلی در نظر گرفته می شود.

Posted on