شیر مخلوط

از انواع شیر آلات ساختمانی که همزمان آبسرد و آب گرم در آن جریان دارد و بصورت تک تک و یا همزمان میتوان بصورت مخلوط با درجه حرارت دلخواه استفاده کرد

شیر مخلوط دارای یک شیر مشترک آبسرد و آبگرم و  یا دو شیر مجزا برای هریک مسیر آب سرد و یا ابگرم میباشد.

Posted on