شیر بیده

شیر بیدت / Bidet faucet

شیر خودشور. نوعی نازل آب برای شیر توالت جهت شستشویی بدون دست اندام های دفعی – خروجی

شیر بیده در انواع توالت فرنگی و نازل شلنگ افتابه تولید میگردد.

Posted on