شیر تو کار

از انواع شیر الات آب
بیشتر جنبه زیبایی دارد در شیر آلات تو کار محل اتصال لوله جریان آب و شیر درون محفظه ای داخل دیوار تعبیه شده و دیده نمیشود.

Posted on