چیلر اسکرو

چیلر اسکرو ، چیلری تراکمی است که کمپرسور آن از نوع کمپرسور اسکرو یا کمپرسور مارپیچی است.

در مقایسه با چیلر اسکرال در سیستم های تبرید با ظرفیت  بالا از چیلر اسکرو  استفاده می شود.

Posted on