لوله یکسر سوکت 

از انواع لوله پوش فیت که یک سر آن دارای رابط یا کوپلر دار می‌باشد.

Posted on