چیلر اسکرال

چیلر اسکرال ، چیلری تراکمی است که کمپرسور آن از نوع کمپرسور اسکرال است.
درمقایسه با چیلر اسکرو در سیستم تبرید  با ظرفیت کم از چیلر اسکرال استفاده می شود. ظرفیت چیلرهای اسکرال معمولا از ۵ تن تبرید شروع و تا ۲۰۰ تن تبرید ادامه پیدا می کند.

Posted on